جستجو

واگذاری حق بهره برداری بخشی از عمارت تاریخی آصف (مجموعه فرهنگی خانه کرد سنندج)واقع در استان کردستان

 • نوع فراخوان: آگهی مزایده
 • نوع معامله: عمومی یک مرحله اي
 • مهلت خرید اسناد: 1396/08/01
 • مهلت ارسال پیشنهاد: 1396/08/13
 • تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1396/10/30
 • تاریخ بازگشایی: 1396/08/20
 • روزنامه های درج آگهی:
 • برآورد اولیه: پایه اجاره ماهیانه 100 میلیون ریال
 • محل دریافت اسناد: دبیرخانه مرکزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 120 میلیون ریال
 • توضیحات: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست اسناد مزایده را از تاریخ درج آگهی حداکثر تا روزدوشنبه مورخ 01/08/1396 از دفتر برنامه ریزی و بودجه معاونت توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور واقع در تهران ، خیابان آزادی ، تقاطع یادگار امام یا اداره‌کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان دریافت و مدارک ذکرشده در اسناد مزایده را تهیه و تکمیل نموده ، دستورالعمل در (3) پاکت (الف) ، (ب) ، (ج) بصورت جداگانه ، دربسته و لاکومهرشده قرار داده ، هر (3) پاکت را بطور یک جا در یک پاکت واحد قرارداده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 13/08/1396 به دبیرخانه مرکزی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور تحویل داده ، رسید دریافت نمایند . (مهلت دریافت و تحویل اسناد تمدید نخواهد شد.)