پنجشنبه، 2 فروردین 1397
Menu

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی کارکنان سازمان

  • -تلاش براي تحقق اهداف و چشم انداز نظام مقدس جمهوري اسلامي از طريق انجام صحيح و به موقع ماموريت محوله به سازمان
  • -خدمت صادقانه به مردم با کيفيت بهتر، روش هاي مناسبتر و وفاداري به قانون
  • -اعتماد به مراجعان، مخاطبان و تلاش براي جلب مشارکت فکري آنان براي ارتقاء کيفيت
  • -ارزش گذاري به وقت خود، مراجعين و برنامه ريزي براي انجام به موقع امور و پرهيز از تاخير
  • -تلاش براي پيشرفت فردي و سازماني با رعايت اصول اخلاقي
  • -برنامه ريزي مناسب براي ايجاد تعادل بين زندگي فردي و وظايف شغلي
  • -پرهيز از اسراف و رعايت صرفه و صلاح سازماني و بهره برداري مطلوب از اموال و امکانات در اختيار
  • -تلاش براي ارتقاء بهره وري سازماني با رعايت وجدان کاري، نظم و انضباط اجتماعي
  • -افزايش نشاط در محيط کار با رعايت ظاهر آراسته و سفارشات ديني در بهداشت فردي و اجتماعي