دوشنبه، 8 خرداد 1396
Menu

مناقصات و مزایدات

جستجو

موضوع

محدوده اجرا

آخرین مناقصات و مزایدات

  نوع فراخوان موضوع مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال پیشنهاد نتایج مشاهده اسناد ضمیمه  
  گردشگری - عمومی یک مرحله اي اجاره اماکن خدمات رفاهی 1395/10/25 1395/11/06 83 view  
  گردشگری - محدود یک مرحله اي اجاره اماکن خدمات رفاهی 1395/06/07 1395/06/17 90 view  
  گردشگری - عمومی یک مرحله اي اجاره اماکن خدمات رفاهی 1395/05/06 1395/05/17 100 view