جستجو

حسین تاجیک

معاون امور مجلس، حقوقی و استانها

مشخصات فردی

 • متولد:

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 88365090
 • نمابر: 88363536

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

  • برنامه ريزي و هدايت امور حقوقي سازمان و هماهنگي با مراجع حقوقي و قضايي
  • انجام امور انتصابات سازمان و هدايت آن با هماهنگي رئيس سازمان
  • سياست­گذاري و برنامه ريزي درخصوص فعاليت هاي مربوط به مجلس و امور استان ها در چارچوب سياست­هاي سازمان
  • برنامه ريزي و اهتمام در جهت برگزاري جلسات و تبادل نظر با نمايندگان مجلس به منظور تسهيل اجراي برنامه­ ها و طرح هاي سازمان
  • هماهنگي و ايجاد ارتباط با كميسيون هاي مجلس و نمايندگان در جهت جلب حمايتهاي لازم براي بهبود امور ميراث فرهنگي، گردشگري، صنايع دستي و هنرهاي سنتي و توجيه نقطه نظرات سازمان پيرامون طرح ها و لوايح و فعاليت هاي سازمان
  • برنامه ريزي و هدايت امور استان ها در حوزه هاي مختلف حقوقي، امور مجلس و ارتباط با نمايندگان مجلس و ادارات كل استاني
  • بسترسازي به منظور ساماندهي و ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام فعاليتهاي واحدهاي استاني
  • تهيه خط مشي و برنامه ساليانه در حوزه حقوقي با توجه به سياست هاي ابلاغي معاونت حقوقي رئيس جمهور و ارائه گزارش عملكرد سالانه به معاونت مذكور
  • نظارت بر انتصاب مديران و معاونين ادارات كل استانها
  • نظارت بر تهيه پيش نويس لوايح قانوني و تصويب نامه ها و آئين نامه ها و اساسنامه هاي موردنياز و پيگيري تا حصول نتيجه
  • اقدامات قانوني درمورد اخطاريه هاي محاكم قضايي و تهيه لوايح دفاعيه
  • ابلاغ قوانين و تصويب نامه ها و آئين نامه ها و اساسنامه هاي مصوب
  • نظارت بر تنظيم اظهارنامه ها و ادعانامه ها (دادخواست) و پيگيري موضوعات مربوط به حقوق سازمان
  • اظهارنظر مشورتي و ارائه طريق قانوني به واحدهاي تابعه سازمان در موارد حقوقي قضايي
  • نظارت بر انجام امور ثبتي و پيگيري و تعقيب دعاوي در مراجع قضايي
  • نظارت بر تهيه و تنظيم قراردادهاي لازم يا اظهارنظر در پيش نويس قراردادهاي منعقده في مابين سازمان با افراد حقيقي و حقوقي از لحاظ رعايت دعاوي در مراجع قضايي
  • رسيدگي امور املاك سازمان و انجام اقدامات قانوني جهت ثبت و تملك قطعي اراضي و مستحد ثات
  • نظارت بر تنظيم اطلاعات موردنياز جلسات كميسيون هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي
  • برنامه ريزي به منظور ايجاد ارتباط مناسب متقابل بين نمايندگان مجلس و مسئولين سازمان
  • برنامه ريزي به منظور ارتباط با مسئولين واحدهاي مربوطه در مجلس شوراي اسلامي به منظور انعكاس خط مشي و سياست هاي كلان سازمان
  • برنامه ريزي به منظور حضور فعال در استان ها و نقاط مختلف و محروم كشور جهت ارزيابي فعاليتها، طرحها و برنامه ها
  • نظارت در تهيه گزارش هاي جامع از هماهنگي در برنامه ريزيها و فعاليتهاي واحدهاي استاني
  • برنامه ريزي به منظور جمع آوري و تمركز و طبقه بندي اطلاعات كلي از كليه استانها
  • ايجاد هماهنگي در برنامه ريزي و فعاليتهاي واحدهاي استاني از طريق حوزه هاي ذيربط و باتوجه به ويژگي هاي شناخته شده آنها و نحوه كار و مديريت اجراي برنامه ها و طرحهاي ادارات كل استانها و تهيه گزارشهاي جامع در اين مورد
  • فراهم آوردن زمينه مناسب براي جلب و جذب مشاركت هاي عمومي در رشد و توسعه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
  • تشكيل شعب هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان سازمان