ﺳﻪشنبه، 28 دی 1395
Menu

معرفی بالاترین مقام مسئول

دکتر زهرا احمدی پور

سمت: معاون محترم رییس جمهور و رئیس سازمان


مشخصات فردي:

ـ نام و نام خانوادگی: زهرا احمدي پور ـ محل تولد: ملایر - تلفن: 82883688

- پیام نگار: ir.ac.modares@ahmadyz & com.yahoo@ahmadypoor_z - مرتبه علمی: استاد ـ وضعیت تأهل: متأهل - صندوق پستی: 164 -14115

سوابق تحصیلی:

ـ کارشناسی جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم 1367

ـ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه تربیت مدرس 1370

ـ دکتري جغرافیاي سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس 1376

 

سوابق شغلی:

ـ استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس از سال 1376

ـ مدیر کل دفتر تقسیمات کشوري، وزارت کشور از 1376 تا 1382 - استاد جغرافیاي سیاسی.دانشگاه تربیت مدرس از سال 1392 - دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس از سال 1388

ـ معاون ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی از 1382 تا 1384 - عضو شوراي فرهنگی-اجتماعی زنان از 1383 تا 1386 - عضو کمیته داخلی تدوین برنامه پنج ساله سوم از 1377 تا 1378 - مشاور معاون سیاسی وزارت کشور از 1378 تا 1379

- عضو شوراي مرکزي ورزش شرکت پتروشیمی از 1383 تا 1384 - عضو شوراي ورزش دانشگاه تربیت مدرس از 1383 تا 1384 - عضو کمیته ملی المپیک از 1383 تا 1387 - عضو کمیته برنامه ریزي جغرافیا (وزارت علوم ؛ تحقیقات و فنآوري) از 1386 تا کنون - سرپرست دفتر ارتقاء امور هیات علمی دانشکده علوم انسانی از 1381 تا 1384

- عضو هیات تحریریه فصلنامه ژئوپلیتیک از 1384 تا کنون

- دستیار سردبیر فصلنامه ژئوپلیتیک از 1387 تا1392

- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري از سال 1395 - مدیر کل دفتر تقسیمات کشوري وزارت کشور از 1394 - عضویت هیات تحریریه نشریه جغرافیاي سیاسی از 93 تا 97 - عضو کمیته علمی همایش تمرکز زدایی و سازماندهی تهران دانشگاه تربیت مدرس 1393 - عضو کمیته تخصصی علوم جغرافیایی درشوراي عالی برنامه ریزي آموزشی، آموزش عالی از1393تا 1395 - عضو شوراي مشورتی جغرافیا و آمایش ، شورای برنامه  ریزی آموزش عالی ١٣٩٣ - رییس کمیسیون علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس از 1393 - عضو کارگروه جذب رشته علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی از 1393 - عضو کارگروه جذب رشته جغرافیا.دانشگاه فرهنگیان از 1393 - عضو هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس از 1393 - عضو شوراي راهبردي زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی از 1392 - مدیر نظارت و ارزیابی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از بهمن 1392 تا شهریور 1393- داور طرح هاي جشنواره خوارزمی و فارابی - عضو قطب علمی جغرافیاي سیاسی از 1391 - عضو هیات تحریریه فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزي و آمایش فضا) از 1385 تا کنون

 

عضویت در مجامع علمی:

ـ عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران

- عضو انجمن جغرافیایی ایران

 

داوري مجلات علمی:

ـ پژوهشهاي جغرافیایی

ـ مدرس

ـ ژئوپلیتیک

ـ علوم انسانی

ـ مجله زمین

- جغرافیا و برنامه ریزي محیطی - تحقیقات جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزي منطقه اي

مجلس و راهبرد -فضاي جغرافیایی

مطالعات اوراسیا

دانشنامه علوم انتظامی

 

کتب منتشر شده:

1ـ ژئوپلیتیک در جهان متغیر (ترجمه)، نشر بلاغ دانش، 1384

2ـ جغرافیاي ورزش و اوقات فراغت (ترجمه)، نشر پگاه اندیشه، 1384

3 -ژئوپلیتیک دریاي خزر، نشر سازمان جغرافیایی، 1389

4 -سیاست و فضا، نشر پاپلی، 1389

5 -سازماندهی سیاسی فضا، نشر سازمان جغرافیایی، 1390

6 -مبانی جغرافیایی- سیاسی مکانگزینی پایتخت ها در ایران، نشر پاپلی، 1390

7 -آمایش سیاسی فضاي شهري.انتشارات سمت.زیر چاپ

 

طرحهاي تحقیقاتی:

ـ ملاکها و شاخصهاي ارزیابی قدرت ملی ج.ا.ایران (مجري)

ـ بررسی زمینههاي جغرافیایی قدرت ملی ج.ا.ایران (همکار)

ـ طرح جامع تقسیمات کشوري (مجري)

ـ طرح نیازسنجی ورزش زنان روستایی (مجري)

-راهبردهاي سرزمین آمایش دفاعی.در حال انجام - طرح تحلیل مبانی جغرافیایی قدرت ملی ج ا ایران - مطالعات طرح تقسیم استان خراسان

 

دروس تدریس شده:

الف: دکتري:

ـ ژئوپلیتیک مناطق همجوار (مشارکت)

ـ دولتهاي محلی (مشارکت)

ـ اندیشه دولت- ملت در اسلام

ـ جغرافیاي سیاسی شهري

ب: کارشناسی ارشد:

- جغرافیاي انتخابات ایران

- ژئوپلیتیک آب

- نابرابري هاي فضایی

ـ حقوق اساسی تطبیقی

ـ مبانی علم سیاست

ـ جغرافیاي سیاسی پیشرفته

ـ انسان و محیط

ـ جغرافیاي سیاسی و نظام بین الملل

ـ جغرافیاي سیاسی و نظام منطقه اي

ـ حقوق و قوانین شهري

ـ اصول و روشهاي سازماندهی سیاسی فضا

ـ نظریه هاي جغرافیاي سیاسی

- نظریه هاي برنامه ریزي فضایی و آمایش سرزمین - مدیریت آمایش سرزمین - مولفه هاي سیاسی امنیتی آمایش سرزمین - مکتبهاي جغرافیایی - جغرافیاي انتخابات

 

عنوان پایان نامه ها و اسامی دانشجویان تحت راهنمایی:

کارشناسی ارشد:

1 -تحلیل الگوي تقسیمات کشوري در شمال خراسان. محمد مهدي هوشیار. 1379

2 -اروند رود و تأثیر آن در مناسبات ایران و عراق. علی سعادت بخش. 1380

3 –برنامه ریزي مسکن، تحلیلی بر عرضه و تقاضاي مسکن در شمال شهر قزوین. علی اینانلو. 1380

4 -بررسی مسائل و مشکلات شوراهاي شهري (نمونه استان تهران). حسین کوچه اي. 1381

5 -بازگشایی مرزها و تأثیر آن بر امنیت مناطق مرزي (باجگیران). علی محمدپور. 1381

6 -بررسی روند تمرکزگرایی در ایران بعد از دوران مشروطه. علی پاكمهر. 1381

7 -بررسی میزان مشارکت اقوام در مدیریت سیاسی کشور پس از پیروزي انقلاب اسلامی با تأکید بر قوه مجریه. محمدرضا نعمتی. 1382

8 -تعیین مرکزیت واحدهاي سیاسی- اداري بر اساس تحلیل همگنی شرایط طبیعی- اجتماعی و دسترسی با استفاده از سنجش از دور و GIS .عاطفه عاملی. 1382

9 -تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و عراق. محرمعلی فیروزي. 1383

10-نقش رقابت هاي مکانی در تغییرات تقسیمات کشوري در ایران (نمونه استان مرکزي). محمدرضا هدایی. 1383

11 –نگرش سنجی بازتاب هاي سیاسی- اجتماعی انتقال آب رودخانه کارون به فلات مرکزي ایران در استان خوزستان. لطفاله صفایی. 1383

12 -تحلیل روند حوزه هاي انتخابیه در ایران با تأکید بر منطقه شمال غرب. علیرضا صفري. 1384

13 -نقش تمایلات قومی در مشارکت سیاسی. استان خوزستان. محمدرضا هیودي. 1384

14 -تحلیل نقش تصمیم گیري هاي حکومتی در توسعه یافتگی سرزمین. حسین مختاري. 1385

15 -تحلیل روابط ایران و آمریکا بعد از انقلاب اسلامی. علی صادقی. 1385

16 -تحلیل عوامل مؤثر بر ناپایداري مرزهاي تقسیمات کشوري. یحیی میرشکاران. 1386

17 -تأثیر الگوي تقسیمات کشوري بر توسعه فضاي جغرافیایی کشور. عزیزاله قنبري. 1387

18 -تبیین عوامل مؤثر در مکان گزینی پایتخت ها. علی ولی قلیزاده. 1387

19 -تاثیر ارتقا سطح سیاسی بر گسترش توریسم. منصور رحمتی. 1387

20 -تحلیل فضایی- امنیتی خطوط انتقال انرژي در ایران. حمید مستجابی سرهنگی. 1387

21 -تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوري (مورد: استان فارس). قاسم قنبري. 1387

22 –سطح بندي سهم استانهاي کشور در تولید قدرت ملی. سید محمد جواد احمدي. 1388

23 -ارزیابی نقش شوراي محلی در نظام اجرایی کشور (مورد: شوراي شهر شیراز). حشمت کشاورزي. 1388

24 -تحلیل حوزه هاي انتخاباتی استان گلستان بعد از انقلاب اسلامی ایران. عبدالوهاب خوجملی. 1389

25 -موانع الحاق کرکوك به دولت منطقه اي کردستان عراق. محمود مبارکشاهی. 1389

26 -تأثیر مناسبات بین قومی بر امنیت منطقه اي. مورد مطالعه: آذربایجان غربی. نجفقلی پورباقر. 1390

27 -تبیین جایگاه اتحادیه اروپا در فرایند جهانی شدن. مریم اکبري. 1390

28-نقش تورسیم محلی در همبستگی محلی .نمونه موردي :شهرستان بانه. حسین منصوري 30/9/1390

29 -تاثیر فضاي مجازي برشکل گیري حرکت هاي اعتراضی-مطالعه موردي مصر - رشیدي یونس 1390

30 -بازتاب فضایی تغییرات تقسیمات کشوري در استان گیلان.نمونه مطالعه:شهرستان هاي ماسال و تالش

مجید هاشم پور 2/3/1391

31 -بررسی نقش تقسیمات کشوري در توسعه ناحیه اي.مورد مطالعه استان فارس.حسن جعفرزاده.13/4/1391

32 -تبیین نقش فاصله در کارایی تقسیمات کشوري.مورد مطالعه استان هاي خراسان شمالی و جنوبی.محمدرضا میرزایی 1391/4/11

33 -الگویابی رقابت قدرت ها در دریاي خزر.زهرا حسینی سادات محله 12/4/1391

34 -بررسی الگوي رقابت ایران و عربستان براي نفوذ در جهان اسلام.نعمت صالح منفرد26/4/1391

35 -تبیین رابطه جام جهانی فوتبال و رقابت خارجی کشورها.علی نصیري.15/6/1391

36 -تبیین بازتابهاي فضایی انتزاع شهرستان طبس از استان خراسان و الحاق به استان یزد.حسین زمانی. 1391/6/25

37 -بازنمایی مفاهیم جغرافیاي سیاسی در قران کریم. سید احمد حسینی وردنجانی.1392

38 - پیامدهاي ژئوپلیتیکی گسترش ناتو به شرق بر روابط ایران با کشورهاي حوضه دریاي خزر.20.حمید رضا تیموري آذرماه 1392-

39 -تبیین نظري مفاهیم بنیادین جغرافیاي سیاسی در قرآن کریم - حسینی وردنجانی سیداحمد – 1392

40 -تحلیل نشانه هاي فرهنگی هویت ملی بر فضاهاي شهري. مطالعه موردي منطقه 6 تهران.هادي سیفی فرزاد- 1393/6/26.

41 - تبیین شبکه شهري در تعادل فضایی (مطالعه موردي :استان خراسان رضوي) خنده رو ناهید 23/6/1394

42 - تبیین عوامل موثر بر ایفاي نقش منطقه اي کشورهاي کوچک مطالعه موردي قطر. دانشفر سارا 1393

 

راهنمایی د کتري:

1 -تبییین الگوي روابط در مناطق ژئوپلیتیکی. مطالعه موردي: شبه قاره هند. رضا حسین پور پویان. 1390

2 -الگویابی همکاريهاي منطقه اي. نمونه سازمان منطقهاي اکو. حسین مختاريهشی. 1390

3 -الگویابی بحران هاي ژئوپلیتیکی.مطالعه موردي:بحران قره باغ.علی ولیقلی زاده25/6/1391

4 -تبیین نقش مدیریت دوگانه بر مدیریت سیاسی فضا.نمونه مطالعه تهران.کاظم ذوقی بارانی..8/1392

5 - الگویابی نظام تقسیمات کشوري در ایران.یحیی میرشکاران 6/9/1392

6 -تبیین فرایند تصویر سازي ژئوپلیتیکی : رضا جنیدي 27/2/1394

 

عناوین پایان ، رساله ها و اسامی دانشجویان تحت مشاوره:

مقطع کارشناشی ارشد:

1 -بحران آب و تنش هاي سیاسی- اجتماعی در گناباد. مهدي نیکبخت. 1379

2 -بررسی تداوم بحران در افغانستان. رضا پرواز. 1379

3 -رفتار سیاسی قوم ترکمن. حسین پیردشتی. 1380

4 -تحلیل کارکرد امنیتی مرز شرق ایران و خراسان. هادي زرقانی. 1380

5 -بررسی نقش هویت قومی در اتحاد ملی (بلوچستان). مراد کاویانی. 1380

6 -بازتاب فضایی تحولات کارکرد مرز (مرز جلفا). حسن رحیمی. 1381

7 -تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و ترکیه از 1369 تا 1379 .علی کرمی. 1381

8 -بررسی نسبت بین احساس محلی گرایی و ملی گرایی در تبریز. عطاءاله عبدي. 1381

9 -تأثیر الگوي تقسیمات کشوري بر بیثباتی سیاسی در ایران. علیرضا منصوریان. 1382

10 -تحلیل ژئوپلیتیکی مسیرهاي انتقال انرژي دریاي خزر. زهرا طباطبایی. 1383

11 -بازتاب محلی الگوهاي جهانی: فمنیسم در ایران. مریم امیدي. 1383

12 -نابرابريهاي ناحیه اي در ایران از دیدگاه جغرافیاي سیاسی. علی پورمیرزا. 1383

13 -بررسی تطبیقی اهداف و عملکردهاي طرح پروانه گذر مرزي (ایران ـ ترکمنستان). عباس احمدي. 1383

14 -بررسی تطبیقی رابطه دسترسی به فرصتهاي سیاسی و توسعه زادگاه. ماشاءاالله یوسفی. 1383

15 -الگوي تحولات دوره گذار سیاسی پس از انقلابها: مورد انقلاب اسلامی ایران. ابراهیم رومینا. 1384

16 -نقش نامهاي جغرافیایی در بحرانها و نا آرامیها. خلیج فارس. افشین نیکجو. 1386

17 -تبیین تعارضات ژئوپلیتکی بین اسلام و غرب با تأکید بر پس از جنگ سرد. احسان لشگري تفرشی. 1387

18 -بررسی تطبیقی الگوي خودگردانی در کردستان عراق با الگوهاي خودمختاري و فدرالیسم. ریباز قربانی نژاد. 1387

19 -بررسی تأثیر الگوهاي دوگانه مدیریت سیاسی فضا بر کارکرد مناطق آزاد. کاظم ذوقی. 1387

20 -پیدایش و تکامل نظام حکومتی ملت پایه در ایران. اماندوردي قرنجیک. 1387

21 –شاخص سازي مؤلفه هاي سیاست و فضا در جغرافیاي سیاسی. مصطفی قادري حاجت. 1388

22 -سیاستهاي دولت و مناسبتهاي بین قومی (مورد: قوم بلوچ و سیستانی). سیدسلمان حسینی. 1388

23 -بررسی اثرات تقسیمات سیاسی بر ساختار فضایی شهر بجنورد. غلامحسین یوسفی. 1388

24 -نقش ارتقایابی سیاسی در توسعه مناطق روستایی. مورد مطالعه: استان قم. مرتضی محمدجانی. 1389

25 -تحلیل نظام قدرت در آمریکاي جنوبی. دلارام احمدي. 1389

26 -تبیین عوامل مؤثر در شکل گیري ادعاهاي امارات متحده عربی نسبت به جزایر تنب و ابوموسی از سال 1992 .طهمورث حیدري موصلو. 1389

27 -نقش بازارچه هاي مرزي در امنیت منطقه اي. مطالعه موردي: بازارچه مرزي باشماق مریوان. سیدآرام الیاسی. 1390

28-تحلیل قابلیت ها و پیامدهاي جغرافیایی استان شدن جنوب فارس.حمیدرضا خالقی نژاد.1390

29-تاثیر استفاده از سایتهاي اینترنت بر هویت محلی.مطالعه موردي:دانشجویان بومی دانشگاه اصفهان.کرامت رنجبر 1390

30-نقش فضاي مجازي در شکل گیري جنبش هاي اجتماعی.نمونه:مصر.یونس رشیدي.27/6/1391

31-تبیین قلمروهاي ژئوپلیتیکی ایران.چمران بویه.5/3/1392

32-بررسی تطبیقی نقش حاشیه و مکان مرکزي بر تحولات سیاسی.نمونه موردي:جنبش هاي سیاسی کشورهاي عربی خاورمیانه.محمدرضا فرجی.12/3/1392

33-ارتقا شهر قم به شهر تاثیر گذار منطقه اي از دیدگاه جهانی شدن.محمدرسول اژدري.13/11/92

 

مقطع دکتري:

1 -تحلیل ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ج.ا. ایران در منطقه قفقاز. محمد حسین افشردي. 1380

2 -الگویابی نظام قدرت منطقه اي در آفریقا. هادي اعظمی. 1383

3 -تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و آفریقاي جنوبی. سیدعلی شریفی ساداتی. 1384

4 -ارزیابی عوامل و متغیرهاي مؤثر بر قدرت ملی و طراحی مدل سنجش قدرت ملی. هادي زرقانی. 1385

5 -ژئوپلیتیک مذهب و گسترش حوزه نفوذ ـ مورد: ایران و مذهب شیعه. سیدعباس احمدي. 1388

6 -نقش قدرت منطقه اي در حل و فصل منازعات منطقه اي. حسین ربیعی. 1388

7 -بررسی سیاست هاي قومی در کشورهاي چند قومی و ارائه الگوي بهینه. مورد: ایران. عطااالله عبدي. 1389

8 –آسیب شناسی دولت محلی. مطالعه موردي: شوراهاي اسلامی کلان شهرهاي ایران. هادي ویسی. 1389

9 -تبیین مدیریت سیاسی فضا در سیستم هاي بسیط متمرکز. مطالعه موردي: ایران. ابراهیم رومینا. 1390

10 -تغییر سطوح مدیریت سیاسی فضا و نقش آن در توسعه روستایی. مطالعه موردي: استان قزوین. ولی اله نظري. 1390

11-تببین حکمروایی خوب در پایداري روستایی. نمونه: استان مازندران. جلال عظیمی آملی. 1390

11-تبیین مفهوم مکانها و فضاهاي استراتژیک.احسان لشکري تفرشی .1391

13-تبیین شکل گیري شهر جهانی با تاکید بر راهبرد جهانشهر شدن تهران.مرتضی قورچی.1391

14-تبیین الگوي مدیریت مرز دریایی.مورد:خلیج فارس.محسن جان پررور.آبان 1391

15-الگویابی سرچشمه هاي ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها.ریباز قربانی نژاد.29/7/1392

16-طراحی الگوي سنجش عدالت فضایی در کشورها.مطالعه موردي:ایران..مصطفی قادري حاجت.29/6/1393

17 -تبیین رابطه موقعیت دریایی کشورها با سطح توسعه - رضا اله ویردي زاده – 1394

18 -تبیین عوامل جغرافیایی موثر بر استقرار رژیم حقوقی دریاهاي بسته- مطالعه موردي دریاي خزر – حسن پیردشتی1394

 

شرکت در همایشها :

1 -همکاري منطقه اي، پیش شرط امنیت و توسعه ج.ا. ایران در سمینار امنیت و توسعه 1376 ،ایران ـ تهران- احمدي پور زهرا

2 -ژئوپلیتیک جدید ایران بعد از جنگ سرد در سمینار، جغرافیا و کاربردهاي دفاعی و امنیتی 1377 ایران ـ تهران- احمدي پور زهرا

3 -تحلیل و تبیین موانع طبیعی در روند شکل گیري احزاب در ایران در سمینار تحزب و توسعه سیاسی 1377، ایران ـ تهران- احمدي پور زهرا

4 -طراحی الگوي مناسبات مردم و دولت در سازماندهی سیاسی فضا در سمینار شوراهاي اسلامی و مشارکت مردمی 1377 ،ایران ـ تهران- احمدي پور زهرا

5 -ژئوپلیتیک انرژي در کشورهاي حاشیه خزر در سمینار نفت و توسعه پایدار 1377 ،ایران ـ تهران- احمدي پور زهرا

6 -فرآیند ملت سازي با توجه به پراکنش فضایی قومیت ها در ایران در سمینار نقش و جایگاه دولت در توسعه فرهنگی 1378 ،ایران- تهران - احمدي پور زهرا

7 -کارکرد تقسیمات کشوري در افزایش ضریب امنیت ملی، دهمین کنگره جغرافیایی ایران 1378 ،ایران ـ تهران- احمدي پور زهرا

8 -ژئوپلیتیک نوین دریاي خزر در همایش تحولات ژئوپلیتیکی حوزه خزر 1378 ،ایران ـ تهران- احمدي پور

9 -پایداري امنیت در بستر تقسیمات کشوري، سمینار امنیت عمومی و وحدت ملی 1378 ،ایران ـ تهران- زهرا احمدي پور زهرا

10 -شکل گیري شوراها زمینه ساز تحقق فرایند مشارکت شهري . همایش بررسی مسائل و مشکلات شهرهاي میانه با تاکید بر شهر ملایر آبان 1379 ایران . تهران .- احمدي پور زهرا

11 -پیامدهاي ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ناشی از یکپارچگی جهانی، سمینار رویکرد فرهنگی به جغرافیا 1379 ،احمدي پور زهرا - بدیعی مرجان

12- Global Change – Issues and Challenges. Environmental Limitations And Issues in Iran Inter National. 2001, India - Aligarh Moslem

13 -نقش بازارچه هاي مرزي در تأمین امنیت مناطق مرزي، سمینار توانمنديهاي جغرافیا در برنامه ریزي و توسعه ایران 1380 ،ایران ـ مشهد- - احمدي پور زهرا - محمدپور علی

14 -بررسی تأثیر نام هاي جغرافیایی بر حفظ هویت ملی- سمینار نام نگاري و یکسان سازي نام هاي جغرافیایی ایران 1380 ،ایران- تهران - احمدي پور زهرا- عبدي عطاءا..

15 -کارکرد جدید مرزها و تأثیر آن بر مناطق مرزي با تأکید بر منطقه مرزي پلدشت، اولین همایش علمی

16 -تحولات روابط خارجی ج.ا.ایران بعد از پیروزي انقلاب اسلامی، سمینار ایرانشناسی 1381 ،ایران ـ تهران- توانمندیهاي پلدشت در یک نگاه تیرماه 80 ،ایران ـ تهران- احمدي پور زهرا- محمدپور علی -احمدي پور زهرا - عبدي عطاله - پویان رضا

17 -ضرورت توجه به مفهوم امنیت ملی با تأکید بر ابعاد جدید آن در برنامه هاي سیاسی دومین جشنواره خبر و برنامه هاي سیاسی(خبررسانی و برنامه سازي) 1381 ،ایران- تهران - احمدي پور زهرا- احمدي سید عباس

18 -منابع آب: منبع مناقشه یا وحدت در جهان اسلام، دومین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام - 1382 ،ایران- تهران.- احمدي پور زهرا

19 -پهنه آبی شمال ایران را چه بنامیم؟ دومین همایش نامگذاري 1382 ،ایران- تهران- احمدي پور زهرا

20 -ژئوپلیتیک انتقادي، اولین کنگره علمی انجمن ژئوپلیتیک ایران، اردیبهشت 83 ، ایران ـ تهران- احمدي پور زهرا

21 -نقش منابع انرژي منطقه خزر، آسیاي مرکزي در همگرایی منطقه اي، دوازدهمین همایش بین المللی آسیاي مرکزي و قفقاز. آینده نگري به سامانه هاي انرژي 1383 ،ایران ـ تهران- - احمدي پور زهرا- رومینا ابراهیم

22 -نقش تقسیمات کشوري در توسعه مناطق با تأکید بر کاهش رقابتهاي مکانی، همایش سیاستها و مدیریت برنامه هاي رشد و توسعه در ایران 1383 ،ایران ـ تهران - احمدي پور زهرا- احمدي سیدعباس

23- Sport for all and national policy. 8

th Asia congress. 2004 Taipei Taiwan

24 -بررسی نقش ایالات متحده و فرانسه در حوزه ژئوپلیتیک شمالغرب آفریقا در آغاز هزاره جدید ـ همایش تحولات ژئوپلیتیکی آفریقا در آغاز هزاره سوم 1383 ،ایران ـ تهران- احمدي پور زهرا

25 -جهانی شدن و تاثیرات آن بر جامعه زنان . همایش زنان مسائل فرهنگی اجتماعی و جهانی سازي اردیبهشت 1383 احمدي پور – امیدي مریم

26 -تثبیت حکومت ملت پایه در عراق و تأثیر آن بر کردستان ایران، دومین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران(جایگاه ایران در نظام ژئوپلیتیک قرن 21 ) 1384 ،ایران- تهران- احمدي پور زهرا- رومینا ابراهیم

27 -جایگاه خلیج فارس در مناسبات ژئواکونومی جهانی، شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس 1385، ایران- تهران. - احمدي پور زهرا- ویسی هادي

28 -جایگاه و نقش انرژي هسته اي در تغییر ورن ژئوپلیتیکی ایران در خلیج فارس، همایش بین المللی خلیج فارس و توان هسته اي صلح آمیز جمهوري اسلامی ایران 1385 .ایران- اصفهان. - احمدي پور زهرا- میرشکاران

29 -فرهنگ و ایثار و شهادت ، همایش فرهنگ و ایثار و شهادت ، 1385 ایران – تهران احمدي پور زهرا- یحیی - سنبلی عبدالرسول

30 -آمایش مناطق مرزي و امنیت ملی در ایران. همایش ژئوپلیتیک و مرز تیر 1386 احمدي پور زهرا – عبدي عطااله – پویان رضا - رومینا ابراهیم

31 -الگوي بهینه ي سیاست هویتی در ایران . همایش ملی نهادهاي اجتماعی و همبستگی ملی . شهریور 1386 . احمدي پور زهرا – حافظ نیا محمدرضا – عبدي عطااله

32- of iran.germany.Leipzig.2007 The position of the religious institutions in the state of the Islamic republic

33- Of Iran. ISSR. 1386.The position of the religions institutions in the state of the Islamic republic

34 -نقد رویکرد نئولیبرالیسم و مخاطرات امنیت انسانی. همایش بین المللی امنیت در غرب آسیا. 1387 .ایران- بیرجند- احمدي پور زهرا- بدیعی مرجان

35 -نقش منابع نفت در محیط زیست دریایی خلیج فارس. همایش بین المللی خلیج فارس، 1388 -احمدي پور زهرا

36 -فرصت هاي ایران در فرایند جهانی شدن . همایش ایران فرهنگی و جهانی شدن چشم اندازي به آینده . دي 1388 . احمدي پور زهرا – حیدري موصولو طهمورث – جان پرور محسن – قربانی نژاد ریباز

37 -ژئوپلیتیک فضاي مجازي. چهارمین گنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران. 1389 ،ایران- تهران- احمدي پور زهرا- پارسائی اسماعیل

38 -چالشهاي جهان اسلام در عرصه جهانی شدن. چهارمین کنکره جغرافیدانان ایران 1389 ،ایران- زاهدان احمدي پور زهرا- میرزائی تبار میثم

39 -تبیین مسائل امنیتی در قفقاز جنوبی و راه حلهاي پیشرو. سمینار بینالمللی گرجستان 1389 ،ایران- تهران- احمدي پور زهرا-

40-بررسی نقش فضاي مجازي در سازماندهی حرکت هاي اعتراضی خاورمیانه.همایش اسلام و تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال افریقا.1390-ایران.تهران- احمدي پور زهرا- رشیدي یونس

41-بررسی تطبیقی مدیریت سیاسی فضا با شرح وظایف مدیران سیاسی در ایران.پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران.1391 ایران.رشت- احمدي پور زهرا- رومینا ابراهیم بید.همایش ملی جغرافیاي سیاسی کاربردي.17 مهر 1391.تهران دانشگاه تربیت مدرس. احمدي پور

42-بررسی نقش ارتقاي سطوح سیاسی تقسیمات کشوري در توسعه سرزمین.با تاکید بر شهرستان خرم - جعفرزاده حسن

43-فراتحلیل پایان نامه هاي پارسی انجام شده درحوزه انتخابات.همایش ملی جغرافیاي انتخابات. اردیبهشت.1392 ایران.تهران.

44- Principals and methods of Administrative Division in Iran.WOCMES.

.ANKARA 2014AGUST

45 -تبیین ژئوپلیتیکی اکولوژي سیاسی شهر و اقتصاد سیاسی شهري ، هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک 27- 28 بهمن 1393 (تهران – خوارزمی )

46 -تهران ، شهر ویترین سیاسی ( کارکرد رسانه اي فضا هاي جغرافیایی ) هفتمین کنگره انجمن ژئو پلیتیک- 28-27 بهمن 1393 / تهران – دانشگاه خوارزمی

47 – سازماندهی سیاسی فضا و گسیختگی شبکه شهري در ایران ، هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک . 28-27 - بهمن 1393 /تهران – دانشگاه خوارزمی

48 -سازماندهی نشانه هویتی شهر تهران ، همایش تمرکز زدایی و سازماندهی پایتخت 5 -4 اسفند 1393 - تهران – دانشگاه تربیت مدرس

49 - تحلیل نابسامانی تداخل حریم تهران با محدوده هاي اداري - سیاسی و حریم شهرهاي هم جوار- 17 - 18 اسفند 1394 تهران – دانشگاه تربیت مدرس

50 -مطالعه تطبیقی فرصت هاي مدیریتی زنان در سیستم آموزش عالی - مطالعه موردي ایران و کشورهاي عربی- 5 اسفند 1394 – تهران دانشگاه آزاد اسلامی

51 - انسجام ملی و توسعه پایدار گردشگري در مناطق مرزي ، نمونه موردي استان آذربایجان غربی- 20-21 - مهر 1394 – دانشگاه کردستان

52 -راهبردهاي متناسب توسعه فضایی مناطق مرزي ( مطالعه موردي : شهرستان مریوان )- 20 -21 مهر -  کردستان دانشگاه – 1394 – یونان 13-16 june 2016 -Peace Education and Environmental Sustainability – 53 -        ( 1395)

 

کنفرانسهاي خارجی

1)     عنوان مقاله :  importance of regional integrity in central asia1: در همایش  :

International conference society and environment interaction under global and regional

   changes   ٢٠٠٦/٠٦/٢٩

2)     عنوان مقاله : perspective of transition of socialistic to capitalism sample bukhara and askhabad  در همایش : International conference society and environment interaction under global and regionalchanges   -  ٢٠٠٦/٠٦/٢٩

3)     عنوان مقاله : The Position of the religious institutions in the state of the islamic republic of iran در همایش th ISSR Conference     -    ٢٠٠٧/٠٧/٢٣ -٢٩:

4) عنوان مقاله : چالشهاي جهان اسلام در فرایند جهانی شدن(با تاکید بر فضاي سایبر) - در همایش : مطالعات جهانی خاورمیانه(WOCMES )١٩/٠٧/٢٠١٠

5) The Relation between Peace Education and Environmental Sustainability : در همایش : th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION : ٢٠١٥/٠٦/٢٦ . ٤

6) entitled Relation between population and Geopolitical weight : در همایش :- International Conference on Population Geographies : ٢٠١٥/٠٦/٣٠

 

کلیه مقالات علمی منتشر شده :

1 - ضرورت تعیین رژیم حقوقی دریاي خزر درپرتو ژئوپولیتیک جدید منطقه - پژوهش هاي جغرافیاي انسانی - (سابق) پژوهش هاي جغرافیایی – 1375 -احمدي پور زهرا

2 -تحلیل ژئوپلتیکی روابط ایران و ترکیه - ژئو پلیتیک – احمدي پور زهرا - حافظ نیا محمدرضا - ولی قلی زاده علی

3 -ضرورت تعیین رژیم حقوقی دریاي خزر، مجله تحقیقات جغرافیایی. شماره 43 .سال 1377 -احمدي پور زهرا-

4 -ژئوپلیتیک جدید ایران بعد از جنگ سرد، مجله پژوهشهاي جغرافیایی. شماره 39 .سال 1380 -احمدي پور زهرا-

5 -ژئوپلیتیک انتقادي، مجله مدرس. شماره 27 .سال 1382 -احمدي پور زهرا- بدیعی مرجان

6 -تحلیلی بر سیر نامگذاري واحدهاي سیاسی- اداري در ایران، مجله مدرس. شماره 2 .سال 1383 –احمدي پور زهرا

7 –درجه بندي نظام تقسیمات کشوري، مجله تحقیقات جغرافیایی. شماره 69 .سال 1383 --احمدي پور زهرا

8 -ساختار نظام قدرت منطقه اي در آفریقا، مجله تحقیقات جغرافیایی. شماره 75 .سال 1384 -حافظ نیا محمدرضا- اعظمی هادي – مجتهد زاده پیروز- احمدي پور زهرا

9 -پهنه آبی شمال ایران: خزر یا کاسپین، مجله ژئوپلیتیک. شماره 1 .سال 1384 -احمدي پور زهرا- رومینا ابراهیم- محرمی نعمت ا- لطفی محمدصادق

10 -بررسی تطبیقی اهداف و عملکردهاي طرح پروانه گذر مرزي. مجله تحقیقات جغرافیایی. شماره 82 .سال 85 -احمدي پور زهرا- حافظ نیا محمدرضا- احمدي سید عباس

11 -طراحی مدل سنجش قدرت ملی کشورها. فصلنامه ژئوپلیتیک. شماره 2 .سال 1385 -حافظ نیا محمدرضا- زرقانی سید هادي- احمدي پور زهرا- افتخاري عبدالرضا رکن الدین

12 -نقش تحول کارکرد مرز بر فضاي جغرافیایی. بخش باجگیران. مجله مدرس. شماره 48 .سال 85 –احمدي پور زهرا- محمد پور علی- بدیعی مرجان

13 -تقسیمات کشوري و بی ثباتی سیاسی در ایران. فصلنامه ژئوپلیتیک. شماره 3 .سال 1385 -احمدي پور زهرا- منصوریان علیرضا

14 -تحلیل مبانی جغرافیایی قدرت ملی جمهوري اسلامی ایران. مجله علوم جغرافیایی. شماره 1 .سال 1386- احمدي پور زهرا- حافظ نیا محمدرضا- بدیعی

15 -بررسی رابطه بین دسترسی به فرصتهاي ریاست جمهوري و توسعه زادگاه. مجله مدرس. شماره 50 .سال

1386 -حافظ نیا محمدرضا- احمدي پور زهرا- یوسفی هنومر ماشا االله

16 -بررسی روند شتاب توسعه یافتگی فضاهاي سیاسی- اداري کشور. فصلنامه ژئوپلیتیک. شماره 7 .سال 1386

احمدي پور زهرا- مختاري هشی حسین- افتخاري عبدالرضا رکن الدین-وزین نرگس

17 -تأثیرات حکومت اقلیم شمال عراق بر کردستان ایران. آفاق امنیت. پیششماره 2و 3 .سال 1386 –احمدي پور زهرا- رومینا ابراهیم- کرمانی داود-

18 -تبیین عوامل مؤثر بر مکان گزینی پایتخت ها در ایران. فصلنامه ژئوپلیتیک. شماره 9 .سال 1386 –احمدي پور زهرا- ولی قلی زاده علی  -

19- 88- Political and social participation in Iran. Geopolitical annul v-nr.22-2007   - حافظ نیا محمد رضا – احمدي پور زهرا

20- The spatial effects of the reopening of the border. Case study: Jolfa

geopolitical Annul vnr.22.2007    - حافظ نیا محمد رضا – احمدي پور زهرا – رحیمی حسن

21- Presentation a new model to measure national power of the countries. January 2008

Journal of Applied Sciences;2008, Vol. 8 Issue 2, p230    -  حافظ نیا محمدرضا – زرقامی سید هادي – احمدي پور زهرا – افتخاري عبدالرضا رکن الدین

22- Transformation pattern in the political transition period of the revolutions, case study: Islamic revolution of Iran . حافظ نیا محمدرضا – احمدي پور زهرا –رومینا ابراهیم

23-تأثیرات اقتصادي و اجتماعی بازگشایی مرزها، نمونه موردي: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان. فصلنامه پژوهشهاي جغرافیایی. شماره 65 .سال 1387 -احمدي پور زهرا- حافظ نیا محمدرضا- محمد پور علی

24 -نقش جغرافیاي قدرت و حمایت در شکل گیري مرزهاي جدید تقسیمات کشوري بعد از انقلاب اسلامی. مجله مدرس. شماره 60 .سال 1388 -احمدي پور زهرا- میرشکاران یحیی - محمدي حمیدرضا – اکرم یارمحمدي

25 -تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوري. فصلنامه ژئوپلیتیک. شماره 14 .سال 1388- احمدي پور زهرا- قنبري قاسم - عاملی عاطفه

26 -تبیین الگوي نظري طراحی سازوکار هم گرایی بر پایه واقعیتهاي جغرافیاي سیاسی- مطالعات ملی –شماره 3 .سال 1388 -حافظ نیا محمدرضا- عبدي عطاا- احمدي پور زهرا - پرهیزکار اکبر

27 -بازنمایی مفهوم ملت در فضاي مجازي. مجله جغرافیا و برنامه ریزي منطق هاي. شماره 1 .سال 1388 –حافظ نیا محمدرضا- احمدي پور زهرا- خوجم لی الوهاب - انصاري زاده سلمان

28 -بررسی و تحلیل عوامل اصلی جابجایی پایتخت ها با تأکید بر انتخاب آنکارا. فصلنامه جغرافیا. شماره 22 .سال 1388 -احمدي پور زهرا- ولی قلی زاده علی

29 -تبیین عوامل مؤثر بر مکان گزینی پایتخت ها در ایران باستان (با اشاره به تأثیرات آن در تکوین هویت ملی). فصلنامه مطالعات ملی. شماره 39 .سال 1388 -احمدي پور زهرا - ولی قلی زاده علی- حافظ نیا محمدرضا

30 -تبیین ژئوپلیتیکی رقابت قدرتهاي جهانی در منطقه خزر. مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز. شماره 68 .سال 1388 -احمدي پور زهرا -لشکري احسان

31 - بررسی و تحلیل نقش جمعیت در وزن ژئوپلیتیکی ایران - مجله مدرس - 1388 - حافظ نیا محمدرضا

32 -تحلیل تطبیقی الگوي خود گردانی کردستان عراق با الگوهاي خود مختاري و فدرالیسم – مدرس – 1389 - احمدي پور زهرا - ولی قلی زاده علی

33 - ارزیابی نقش شوراي اسلامی در توسعه روستایی- مطالعه موردي روستاهاي شهرستان هاي خوي و نور – - حافظ نیا محمدرضا - قربانی نژاد ریباز- احمدي پور زهرا - 1389 مجله مدرس- الهوردي زاده رضا - احمدي پور زهرا - نائیجی کیاکلا مختار

34 -کارکردهاي گفتمان ژئوپلیتیکی دشمن خیالی. فصلنامه ژئوپلیتیک. شماره 18 .سال 1389 -حافظ نیا محمدرضا- احمدي پور زهرا - جنیدي رضا

35 -چالشهاي ژئوپلیتیکی ایران در بهره برداري از منافع خود در خزر. فصلنامه مطالعات اوراسیاي مرکزي. شماره 6 .سال 1389 - احمدي پور زهرا - لشکري احسان

36 -بررسی و تحلیل نقش خزر در معادلات ژئوپلیتیک منطق هاي. جغرافیا. شماره 27 .شماره 1389 –کامران حسن - احمدي پور زهرا - ولی قلی زاده علی

37 –شاخص سازي مؤلفه هاي سیاست و فضا در جغرافیاي سیاسی. پژوهشهاي جغرافیاي انسانی. شماره 72 . سال 1389 -حافظ نیا محمد رضا - قادري حاجت مصطفی- احمدي پور زهرا

38 -تأثیر الگوي تقسیمات کشوري بر توسعه فضاي جغرافیایی. مورد مطالعه: استان زنجان. مدرس علوم انسانی سابق ( برنامه ریزي و آمایش ). شماره 4 .سال 1389 -احمدي پور زهرا - حافظ نیا محمد رضا - قنبري عزیزاله

39 -تحلیل هویت و هویت قومی در ایران .فصلنامه انتظام اجتماعی .شماره 1بهار و تابستان 1389 – احمدي پور زهرا - حیدري طهمورث - حیدري طیبه

40-تحلیل ژئوپلیتیکی فرصت ها و چالش هاي همگرایی در منطقه غرب آسیا.فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزي منطقه اي .سال اول.شماره اول.بهار و تابستان 1389 احمدي پور زهرا- قادري حاجت مصطفی - مختاري هشی حسین

41-جهانی شدن و هویت ایرانی.نشریه تحقیقات کاربردي علوم جغرافیایی .سال دهم.جلد 16 شماره 18 دي ماه 1389 - احمدي پور زهرا-حیدري طهمورث - لشگري احسان

42-بنیان هاي جغرافیایی و ژئوپلیتیکی روابط در شبه قاره هند.فصلنامه مطالعات شبه قاره,سال دوم,شماره پنجم,زمستان 1389 حسین پور پویان رضا- مجتهد زاده پیروز- احمدي پور زهرا

43- Theoretical and functional contradiction of nationalism in the middle east. Geopolitica. 2010 - حافظ نیا محمدرضا – احمدي پور زهرا – لشکري احسان

44- Geopolitics system of the Middle East, Geopolitics. 2010 - احمدي پور زهرا – حافظ نیا محمد رضا – لشکري احسان

45- Study on the relationship between accessibility to political position and - احمدي پور زهرا – حافظ نیا محمد رضا –یوسفی هنومر ماشااله

46 -بررسی تأثیر الگوي دوگانه مدیریت سیاسی فضا بر کارکردهاي مناطق آزاد. مطالعه موردي: کیش. مدرس علوم انسانی( برنامه ریزي و آمایش ). شماره 1 .سال 1390 -حافظ نیا محمد رضا - ذوقی بارانی کاظم- احمدي پور زهرا

47 -تحلیل حوزههاي انتخاباتی استان گلستان بعد از انقلاب اسلامی. فصلنامه ژئوپلیتیک. شماره 21 .بهار 1390- احمدي پور زهرا - حافظ نیا محمد رضا - خوجم لی عبدالوهاب

48 -نقش احساس مکانی در سازماندهی سیاسی فضا. آمایش محیط. شماره 12 .سال 1390 -احمدي پور زهرا - میرزایی تبار میثم

49 -بررسی و تحلیل نقش کلانشهر تهران به عنوان مرکز قدرت در ایران. جغرافیا و برنامه ریزي. شماره 35 .سال 1390 -احمدي پور زهرا - ولی قلی زاده علی

50 -نقش ارتقاي سطوح مدیریت سیاسی فضا در توسعه روستایی با تاکید بر ایجاد استان هاي جدید. مطالعه موردي استان قزوین.فصلنامه ژئوپلیتیک .شماره 23 پاییز 1390-پور طاهري مهدي – نظري ولی اله- افتخاري عبدالرضا رکن الدین - احمدي پور زهرا

51-تحلیل جایگاه رسانه هاي اطلاعاتی – ارتباطی سنتی و جدید در مشارکت حداکثري مردم.فصلنامه پژوهش هاي ارتباطی .سال هجدهم .شماره 3(پیاپی 67)پاییز 1390- احمدي پور زهرا- انصاري زاده سلمان –حیدري طهمورث

52-نقش نظام تقسیمات کشوري در توسعه ملی.مورد:ایران.فصلنامه مدرس علوم انسانی(برنامه ریزي و آمایش فضا)شماره 15 تابستان 1390 -احمدي پور زهرا-رهنما محمد رحیم-رومینا ابراهیم

53-تبیین رابطه رهیافت حکمروایی خوب و توسعه پایدار روستایی در مناطق روستایی استان مازندران.فصلنامه پژوهش هاي روستایی.سال دوم,شماره چهارم,زمستان 1390 – افتخاري عبدالرضا رکن الدین- عظیمی آملی جلال- پورطاهري مهدي - احمدي پور زهرا

54-تبیین نظري- فلسفی علل تداوم رقابت هاي ژئوپلیتیک در روابط بین الملل پس از فروپاشی بلوك شرق.فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافیاي انسانی,سال سوم ,شماره سوم,تابستان 1390 حافظ نیا محمد رضا - احمدي پور زهرا - عزتی عزت اله -لشکري احسان

55s -تبیین عوامل ناامنی در جنوب شرق ایران.فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی.شماره 27.پاییز 1390 - احمدي پور زهرا - حیدري طهمورث - میرجلالی اکبر

56-بازشناسی نظري و مصداقی مفهوم منطقه راهبردي در ابرقاره اوراسیا.مطالعات اوراسیاي مرکزي.شماره9 پاییز و زمستان 1390 -احمدي پور زهرا- لشکري احسان

57-تبیین ژئوپلیتیکی شکل گیري سازمان منطقه اي در حوزه ژئوپلیتیکی خزر-آسیاي مرکزي.آفاق امنیت.سال چهارم شماره13/زمستان 1390 احمدي پور زهرا- قادري حاجت مصطفی - ملاحسینی رضا-رحیمی صابر

58 -ارائه الگوي مناسب حکمروایی خوب روستایی در ایران.فصلنامه زئوپلیتیک.شماره 26.تابستان 1391 افتخاري عبدالرضا رکن الدین-عظیمی آملی جلال- پورطاهري مهدي - احمدي پور زهرا-

59 -تبیین ادعاهاي امارات متحده عربی نسبت به جزایر سه گانه ایرانی از 1992 میلادي.فصلنامه ژئوپلیتیک.شماره 25 بهار 1391 -مجتهد زاده پیروز- احمدي پور زهرا -حیدري موصلو طهمورث

60 -تاثیر ارتقاي سطح سیاسی فضایی بر گسترش توریسم.فصلنامه مدرس علوم انسانی برنامه ریزي و آمایش فضا - دوره شانزدهم/شماره اول.بهار 1391 -احمدي پور زهرا- رحمتی منصور- حافظ نیا محمدرضا

61 -جهانی شدن و تاثیر آن بر هویت اقوام ایرانی.فصلنامه جغرافیا.سال دهم.شماره 34/پاییز 1391 .احمدي پور زهرا- حیدري موصلو طهمورث-حیدري طیبه

62 -تبیین نقاط استراتژیک در قلمرو ماورا جو .فصلنامه تحقیقات کاربردي علوم جغرافیایی.سال دوازدهم.شماره

36.پاییز 1391 لشگري احسان - حافظ نیا محمدرضا- احمدي پور زهرا

63 -تبیین مرزهاي فضاي رایانه اي و راهبرد مدیریتی آنها. فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره 18 ،تابستان 1391 - احمدي پور زهرا-

64 -نقش بازارچه هاي مرزي بر امنیت منطقه اي؛ مطالعه موردي: بازارچه مرزي باشماق مریوان –فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره 28 ،زمستان 1391 . احمدي پور زهرا-

65 -جنگ نمادین در حوزه ارزش ها: رقابت هاي ژئوپلیتیکی و مسابقات ورزشی بین المللی-فصلنامه تحقیقات کاربردي علوم جغرافیایی، شماره 27 ،زمستان 1391 بویه چمران- احمدي پور زهرا- جنیدي رضا

66 -تبیین الگوي فضایی و نقشه قلمروهاي ژئوپلیتیکی جمهوري اسلامی ایران . فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره

39 ،پاییز 1391 - حافظ نیا محمدرضا- احمدي پور زهرا- بویه چمران

67 -آسیب شناسی دولت محلی:نمونه موردي شوراهاي اسلامی کلان شهرهاي ایران. فصلنامه مدرس علوم انسانی ( برنامه ریزي و آمایش فضا )، شماره 76 ،تابستان 1391 ویسی هادي- احمدي پور زهرا- قالیباف محمدباقر

68 -تبیین مرزهاي فضاي رایانه اي و راهبرد مدیریتی آنها.پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی.سال پنجم.شماره دوم(18)تابستان1391 - . احمدي پور زهرا

69-تبیین عوامل موثر بر قلمروهاي ژئوپلیتیکی ایران.پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل.سال اول.شماره1.پاییز و زمستان 1391 - حافظ نیا محمدرضا- احمدي پور زهرا- بویه چمران

70 -انقلاب اسلامی و پیدایش ژئوپلیتیک جدید ایران- زمستان - 1391 - پژوهش نامه انقلاب اسلامی - دانشگاه بوعلی سینا - حافظ نیا محمدرضا- احمدي پور زهرا- بویه چمران-

71 - احمدي پور زهرا- جنیدي رضا- خوجم لی عبدالوهاب- پارسائی اسماعیل –-ابعاد ژئوپلیتیک فضاي مجازي در عصر فناوري اطلاعات – 1391 -سیاست دفاعی -دانشگاه امام حسین -

72-Globalization and the Role of Cities in Transnational Spaces. Intl. J. Humanities (2012) Vol. 19 (2): (139-158) - احمدي پور زهرا

73- The Nagorno-kharabakh Conflict in the Context of Azarbaaijans Relations 

with the Us Geopolitical , n46 2/2012-

احمدي پور زهرا – ولی قلی زاده علی - حافظ نیا محمد رضا

74- Effects of Decentralization Through Establishment of New Provinces on

Rural .Development. A Case Study: Qazvin Province .Iran .Life Science

Journal.no1(3s)2013

75 -نقش انرژي هسته اي در تغییر وزن ژئوپلیتیکی ایران (با تاکید بر منطقه خلیج فارس فصلنامه مدرس علوم انسانی )( برنامه ریزي و آمایش فضا )، شماره 79 ،بهار 1392 احمدي پور زهرا- میرشکاران یحیی- ویسی هادي 76 -تاثیر ویژگیهاي قومی در فرآیند مشارکت سیاسی کشورفصلنامه جغرافیا، شماره 36 ،بهار1392 . احمدي پور زهرا- علوي سیدعلی - محمد هیودي محمدرضا

77 -مدیریت سیاسی فضا در نظام هاي بسیط.فصلنامه ژئوپلیتیک.سال نهم شماره اول.بهار 1392 حافظ نیا محمدرضا- احمدي پور زهرا- رومینا ابراهیم- فانی علی اصغر

78 -الگویابی رقابت هاي مکانی ناشی از مهر مکان در نواحی متجانس فرهنگی ( مطالعه موردیشهر اردکان و میبد در استان یزد)بهار- 1392 - پژوهش هاي جغرافیاي انسانی- احمدي پور زهرا- قادري حاجت مصطفی- ملا حسینی اردکانی رضا

79 -تحلیل رابطه ي جمعیت و وزن ژئوپلیتیک ایران- 1392 -بهار- پژوهشنامه جغرافیاي انتظامی – سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا پژوهشکده جغرافیاي انتظامی- احمدي پور زهرا- عسگري رویا

80 -مفهوم سازي ژئوپلیتیک ورزش فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره 30 ،تابستان . 1392 - احمدي پور زهرا-

81 -سیاست دولت و مناسبت هاي بین قومی.نمونه:قوم بلوچ و سیستانی.فصلنامه مدرس علوم انسانی(آمایش فضا)سال هفدهم.شماره 2.تابستان 1392 حافظ نیا محمدرضا- حسینی سید سلمان- احمدي پور زهرا

82 -مبانی قانونی و مشروع کنش هاي ژئوپلیتیک ایران.فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی.سال دهم.شماره 34.پاییز 1392 - حافظ نیا محمدرضا- احمدي پور زهرا- بویه چمران

83 -تبیین فرایند تصویرسازي ژئوپلیتیک؛ تصویرسازي ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا از اتحاد جماهیر شوروي سابق در دوره جنگ سرد- زمستان- 1392 -پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل- جنیدي رضا- احمدي پور زهرا- حافظ نیا محمدرضا-

84- An Explanation of the Effects of the Dual Model of Political Management of

the Space on Tehran’s Functions

International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol., 2 (3), 402-407, 2013

Available online at http://www.isicenter.org .ISSN 2147-3749 ©2013

احمدي پور زهرا-ذوقی بارانی کاظم – حافظ نیا محمد رضا – نبوي سید مهدي .Publications VictorQuest

85-The Role of the State Divisions in National Development: Case Study of Iran

Public Policy and Administration Research www.iiste.org

ISSN 2224-5731(Paper) ISSN 2225-0972(Online)Vol.3, No.9, 2013

احمدي پور زهرا – میرشکاران یحیی

86- Tension and Conflict Theories between Countries: Review, Critique and

Presenting a Theoretical Model .GEOPOLITICS. ، شماره چهارم، سال نهم (شماره 32 زمستان 1392 حافظ نیا محمد رضا – قربانی نژاد ریباز – احمدي پور زهرا – قوام عبدالعلی )

87-The role of Border Markets in Regional Security .Case Study :Bashmagh Border

market In Marivan. Iran. Geopolitics Quarterly ,Vole 8.NO 4.Winter 2013 احمدي پور زهرا – الیاسی سید آرام

88-کانون هاي جغرافیایی مدیریت جریان سرمایه در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک مالی. پژوهش هاي جغرافیاي انسانی.سال 46 ,شماره 87؛ بهار1393 حافظ نیا محمدرضا-احمدي پور زهرا- عزتی عزت اله- لشکري احسان

89 -بررسی مفهوم منازعه در نظریه هاي روابط بین الملل و ژئوپلیتیک.فصلنامه راهبرد.سال 23/شماره 70/ بهار 1393 قربانی نژاد ریباز- حافظ نیا محمدرضا-احمدي پور زهرا- قوام عبدالعلی

90 - تبیین شاخص هاي موثر در مدیریت مرزها.فصلنامه ژئوپلیتیک.سال دهم.شماره دوم تابستان1393 - افشردي محمد حسین –جان پرور محسن- احمدي پور زهرا- قصري محمد

91 -تحلیل کارکردي تقسیمات کشوري در اجراي برنامه هاي آمایش سرزمین با تأکید بر ایران مقاله 3 ،دوره 4 ،شماره 14 ،تابستان 1393 ،صفحه 1-12 احمدي پور زهرا-جعفرزاده حسن- میرزائی محمدرضا

92 - فلسفه جغرافیایی تداوم رقابت در روابط بین الملل پس از جنگ سرد - پائیز- 1393 –تحقیقات جغرافیایی- احمدي پور زهرا - لشگري احسان

93 -مطالعه تطبیقی مولفه هاي اثرگذار بر انتزاع استان ها پس از انقلاب اسلامی از دیدگاه جغرافیایی سیاسی و برنامه ریزي توسعه منطقه اي- زمستان - 1393 -برنامه ریزي و آمایش فضا- احمدي پور زهرا - شیخی محمد- بیگلر معصومه- بویه چمران

94 -عوامل منازعه و همکاري در منطقه ژئوپلیتیکی خزر - ظرفیتهاي همگرایی و واگرایی – تابستان – 1393 - مطالعات اوراسیاي مرکزي - احمدي پور زهرا- حسینی سادات محله زهرا - میرزائی محمدرضا

95 -تحلیل فضایی- امنیتی خطوط انتقال انرژي در ایران(خطوط لوله نفت و گاز)پائیز 93– نشریه تحقیقات کاربردي علوم جغرافیایی -امیري علی- احمدي پور زهرا- مستجابی سرهنگی حمید

96 -سازماندهی سیاسی فضا در ساختارهاي بسیط- پائیز1393 -ژئوپلیتیک - احمدي پور زهرا- میرشکاران یحیی- هورکاد برنارد

97 تبیین رابطه تمرکز گرایی و توسعه سیاسی در ایران معاصر ( از مشروطه تا انقلاب اسلامی ) – بهار 1394 -  رهیافت انقلاب اسلامی – احمدي پور زهرا – صادقی وحید – تیموري دستجردان حمیدرضا

98 - طراحی الگوي سنجش عدالت فضایی (مطالعه موردي: ایران)- بهار 1394 - برنامه ریزي و آمایش فضا – حافظ نیا محمدرضا – قادري حاجت مصطفی – احمدي پور زهرا – افتخاري عبدالرضا رکن الدین – گوهري محمد – زهرا – حافظ نیا محمدرضا – مبارك شاهی محمود – 99 -موانع الحاق کرکوك به دولت منطقه اي کردستان ( عراق ) – تابستان 1394 – ژئوپلتیک – احمدي پور سادات محله زهرا – 100 -ماهیت رقابت در منطقه ژئوپلیتیکی خزر- پاییز 1394 - روابط خارجی – احمدي پور زهرا – حسینی

101 - بررسی عوامل تعیین کننده جغرافیاي زیستی در استقرار رژیم حقوقی دریاي خزر –

Assessment of biogeographical factors in setting the legal regime in Caspian Sea

سپنتا – پاییز 1394 - آمایش جغرافیایی فضا – پیردشتی حسن – حافظ نیا محمدرضا – احمدي پور زهرا – مجتهدزاده

102 - An Analysis of Actual Factors behind Transfer of Capital Cities : An

Emphasis on Selection of Anka -ra as Turkish Capital City.

مهر 1394 - Sciences Social of Journal University Igdir – ولیقلی زاده علی – احمدي پور زهرا

بهار 1395 – ژئوپلتیک – احمدي پور زهرا – جعفرزاده حسن – پورطاهري مهدي – کریمی مهدي – 103 - بررسی نقش تقسیمات کشوري در توسعه ناحیه اي ( مطالعه موردي: شهرستان هاي بوانات و خرم بید)-

104 - A Study on the Effects of Internet Websites Use on Local Identity (a Case

Study on Local Students of Isfahan University)

– رنجبر دستنائی کرامت – تیر 1395 - Sciences Social of Journal Mediterranean – حافظ نیا محمدرضا – احمدي پور زهرا

105 -An expert-based decision making tool for enhancing the consensus on regime legal Sea Caspian

Studies Eurasian of Journal – ابزار تصمیم گیري مبتنی بر تخصص براي افزایش اجماع در رژیم حقوقی دریاي خزر - زهرا – تیر 1395 - حافظ نیت محمدرضا – پیر دشتی حسن – احمدي پور

 

مقالات علمی- ترویجی

1 -مروري بر تاریخچه و سیر تحولات تقسیمات کشوري در ایران - رشد جغرافیا – 1378 - احمدي پور زهرا

2 -تبیین ژئوپلیتیک رویکرد زیست محیطی ، فصلنامه موج سبز ، سال نهم ، شماره 36 پاییز و زمستان 1389

3 -بر هم کنش فرایندهاي تاریخی و اقتصاد سیاسی شهر؛ مطالعه موردي نظام شهري ایران پس از انقلاب مشروطه.فصلنامه سپهر.سال بیست و یکم.شماره 81.بهار 1391

4 –برهم کنش فرایندهاي تاریخی و اقتصاد سیاسی شهر ، مطالعه موردي : نظام شهري ایران پس از انقلاب مشروطه ، فصلنامه سپهر ، سال بیست و یکم ، شماره 81 بهار 1391

5- -شرایط برگزاري انتخابات پارلمانی.رشدآموزش جغرافیا.شماره 107/تابستان 1392

6- -جنبش اشغال وال استریت.فصلنامه مطالعات بین المللی(علمی-ترویجی).شماره 37.تابستان 1392

7 -شرایط برگزارى انتخابات پارلمانى در ایران ، رشدآموزش جغرافیا ، تابستان 1393 ، احمدي پور زهرا- خوجم لی عبدالوهاب

 

ساير فعالیتھاي پژوھشي

آموزش احکام زندگی- خمس و تعهدات مالی مسلمانان معاونت فرهنگی و اجتماعی 24/04/1392

کارگاه مهارت هاي زندگی 2 معاونت فرهنگی واجتماعی 10/04/1392