پنجشنبه، 29 تیر 1396
Menu

معرفی بالاترین مقام مسئول

دکتر زهرا احمدی پور

 معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری


مشخصات فردي

- نام و نام خانوادگی: زهرا احمدی پور   

- محل تولد: ملایر   

- وضعیت تأهل: متأهل

  - مرتبه علمی: استاد   

- شماره تماس: 66059015  

- شماره نمابر: 66059017  

ایمیل: Z. Ahmadipour@ichto.ir

توییتر: https://twitter.com/zahraAhmadipour

 

سوابق تحصیلی

ـ کارشناسی جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم 1367

ـ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه تربیت مدرس 1370

ـ دکتري جغرافیاي سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس 1376

 سوابق شغلی

ـ استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس از سال 1376

ـ مدیر کل دفتر تقسیمات کشوري، وزارت کشور از 1376 تا 1382

- استاد جغرافیاي سیاسی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1392

- دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس از سال 1388

ـ معاون ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی از 1382 تا 1384

- عضو شوراي فرهنگی اجتماعی زنان از 1383 تا 1386

- عضو کمیته داخلی تدوین برنامه پنج ساله سوم از 1377 تا 1378

- مشاور معاون سیاسی وزارت کشور از 1378 تا 1379

- عضو شوراي مرکزي ورزش شرکت پتروشیمی از 1383 تا 1384

- عضو شوراي ورزش دانشگاه تربیت مدرس از 1383 تا 1384

- عضو کمیته ملی المپیک از 1383 تا 1387

- عضو کمیته برنامه ریزي جغرافیا (وزارت علوم ؛ تحقیقات و فنآوري) از 1386 تا کنون

- سرپرست دفتر ارتقاء امور هیات علمی دانشکده علوم انسانی از 1381 تا 1384

- عضو هیات تحریریه فصلنامه ژئوپلیتیک از 1384 تا کنون

- دستیار سردبیر فصلنامه ژئوپلیتیک از 1387 تا1392

- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري از سال 1395

- مدیر کل دفتر تقسیمات کشوري وزارت کشور از 1394

- عضویت هیات تحریریه نشریه جغرافیاي سیاسی از 93 تا 97

- عضو کمیته علمی همایش تمرکز زدایی و سازماندهی تهران دانشگاه تربیت مدرس 1393

- عضو کمیته تخصصی علوم جغرافیایی درشوراي عالی برنامه ریزي آموزشی، آموزش عالی از1393تا 1395

- عضو شوراي مشورتی جغرافیا و آمایش ، شورای برنامه  ریزی آموزش عالی ١٣٩٣

- رییس کمیسیون علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس از 1393

- عضو کارگروه جذب رشته علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی از 1393

- عضو کارگروه جذب رشته جغرافیا.دانشگاه فرهنگیان از 1393

- عضو هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس از 1393

- عضو شوراي راهبردي زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی از 1392

- مدیر نظارت و ارزیابی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از بهمن 1392 تا شهریور 1393

- داور طرح هاي جشنواره خوارزمی و فارابی

- عضو قطب علمی جغرافیاي سیاسی از 1391

- عضو هیات تحریریه فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزي و آمایش فضا) از 1385 تا کنون

 عضویت در مجامع علمی

ـ عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران

- عضو انجمن جغرافیایی ایران

 داوري مجلات علمی

پژوهش هاي جغرافیایی

ـ مدرس 

ـ  ژئوپلیتیک

ـ علوم انسانی

ـ مجله زمین 

-  جغرافیا و برنامه ریزي محیطی

- تحقیقات جغرافیایی

-  جغرافیا و برنامه ریزي منطقه اي

-مجلس و راهبرد

-فضاي جغرافیایی

- مطالعات اوراسیا

- دانشنامه علوم انتظامی

 کتب منتشر شده

1ـ ژئوپلیتیک در جهان متغیر (ترجمه)، نشر بلاغ دانش، 1384

2ـ جغرافیاي ورزش و اوقات فراغت (ترجمه)، نشر پگاه اندیشه، 1384

3 -ژئوپلیتیک دریاي خزر، نشر سازمان جغرافیایی، 1389

4 -سیاست و فضا، نشر پاپلی، 1389

5 -سازماندهی سیاسی فضا، نشر سازمان جغرافیایی، 1390

6 -مبانی جغرافیایی- سیاسی مکان گزینی پایتخت ها در ایران، نشر پاپلی، 1390

7 -آمایش سیاسی فضاي شهري.انتشارات سمت.زیر چاپ

 طرح هاي تحقیقاتی

ـ ملاکها و شاخصهاي ارزیابی قدرت ملی ج.ا.ایران (مجري)

ـ بررسی زمینه هاي جغرافیایی قدرت ملی ج.ا.ایران (همکار)

ـ طرح جامع تقسیمات کشوري (مجري)

ـ طرح نیازسنجی ورزش زنان روستایی (مجري)

-راهبردهاي سرزمین آمایش دفاعی.در حال انجام

- طرح تحلیل مبانی جغرافیایی قدرت ملی ج ا ایران

- مطالعات طرح تقسیم استان خراسان

  دروس تدریس شده

الف: دکتري:

ـ ژئوپلیتیک مناطق همجوار (مشارکت) ـ دولت هاي محلی (مشارکت) ـ اندیشه دولت- ملت در اسلام ـ جغرافیاي سیاسی شهري

ب: کارشناسی ارشد:

- جغرافیاي انتخابات ایران- ژئوپلیتیک آب- نابرابري هاي فضایی ـ حقوق اساسی تطبیقی ـ مبانی علم سیاست ـ جغرافیاي سیاسی پیشرفته

ـ انسان و محیط ـ جغرافیاي سیاسی و نظام بین الملل ـ جغرافیاي سیاسی و نظام منطقه اي ـ حقوق و قوانین شهري ـ اصول و روش هاي سازماندهی سیاسی فضا ـ نظریه هاي جغرافیاي سیاسی - نظریه هاي برنامه ریزي فضایی و آمایش سرزمین - مدیریت آمایش سرزمین - مولفه هاي سیاسی امنیتی آمایش سرزمین - مکتب هاي جغرافیایی - جغرافیاي انتخابات

  پایان نامه ها  تحت راهنمایی

- 42 مورد در مقطع کارشناسی ارشد و 6 مورد در مقطع دکتری

  پایان نامه ها و  رساله های تحت مشاوره

- 33 مورد در مقطع کارشناشی ارشد و 18 مورد  در مقطع دکتري

  - شرکت در همایش ها و کنفرانس های علمی:

- 52 مورد حضور ،  ارایه مقاله و سخنرانی در همایش های داخلی و 6 مورد ارایه مقاله در  کنفرانس هاي خارجی

   مقالات علمی منتشر شده

-105  مورد مقاله علمی منتشر شده عمدتا در حوزه ژئوپلیتیک در نشریات عملی و تخصصی داخلی و خارجی

-انتشار 6 مورد مقاله علمی و ترویجی